Καρκίνος ωοθήκης

Ultrasound revealed an ovarian cyst suspicious for malignancy, or I had a cyst and/or the ovary removed, and biopsy indicated early-stage cancer. I have no children yet. Is it possible to preserve my fertility without risking my life?

Yes, this is possible for carefully selected patients, ON CONDITION THAT they have been fully informed of and accepted that: 1) preserving the other ovary and the uterus is NOT the recommended first-line surgical treatment, but is still an acceptable alternative to a surgically confirmed FIRST-stage ovarian cancer, meaning that the patient should 2) have undergone or should undergo again surgical staging in order to confirm that th

English

Μου βρήκαν στο υπέρηχο στη μία ωοθήκη, μία ύποπτη για κακοήθεια κύστη ή μου αφαίρεσαν μια κύστη ή την μία μου ωοθήκη και η βιοψία  έδειξε αρχικό καρκίνο. Δεν έχω ακόμα κάνει παιδί. Μπορώ να διατηρήσω τη γονιμότητα μου χωρίς να βάλω σε κίνδυνο τη ζωή μου;

Γίνεται σε προσεκτικά επιλεγμένες ασθενείς ΕΦΟΣΟΝ ενημερωθεί αναλυτικά και αποδεχτεί ότι: 1ον η διατήρηση της άλλης ωοθήκης και της μήτρας ΔΕΝ αποτελεί την πρώτη χειρουργικά επιλογή αλλά είναι αποδεκτή εναλλακτική λύση σε επιβεβαιωμένο χειρουργικά ΠΡΩΤΟ στάδιο καρκίνου ωοθήκης που σημαίνει ότι η γυναίκα θα πρέπει 2ον να έχει υποβληθεί σε πρώτο χρόνο ή να υποβληθεί εκ νέου σε δεύτερο χρόνο, σε χειρουργική σταδιοποίηση της νόσου για να επιβεβαιωθεί ότι η κακοήθεια είναι στο πρώτο στάδιο δηλαδή δεν έχει ήδη επεκταθεί σε άλλα όργανα της λεκάνης, της κοιλιάς και φυσικά σε λεμφαδένες και 3ον μετά

Ελληνικά